Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 30. september 2008.

Formål

Bergen Goklubb er en ideell organisasjon med hensikt å spille og fremme interesse for brettspillet go.

Organisasjonsform

Klubben har et styre som velges av årsmøtet, og skal bestå av leder og kasserer samt evt. flere styremedlemmer. Styret velges for ett år om gangen. Styret står for den daglige driften av klubben og administrerer dens aktiviteter.

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes i løpet av hvert kalenderår. Innkalling med saksliste til årsmøtet skal skje minst to uker i forveien. Årsmøtet skal minimum omfatte framlegging av årsrapport og regnskap for forrige kalenderår, samt valg av styre. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt årskontingent for inneværende eller foregående år. Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst halvparten av medlemmene skriftlig ber om det, eller når styret finner det nødvendig.

Medlemskap

Alle som ønsker å spille go innenfor rammene av Bergen Goklubbs aktiviteter kan bli medlem. Styret kan etter skjønn godkjenne/nekte medlemskap. En slik avgjørelse kan overprøves av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

Endring av vedtekter

Årsmøtet kan endre vedtektene med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Nedleggelse

Ved oppløsning skal klubbens midler og utstyr tilfalle Go i Norge (Norges Goforbund).

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *